Emmaboda Tidning 160921 - page 10

10
EMMABODA TIDNING
Dacketrampen avgjordes i regn
Emmaboda Korpen arrangerade tillsammans Barometern
för 44.e året i rad cykelmotionsloppet Dacketrampen.
Start och mål var vid Emmaboda simhall. Del-
tagarna körde tre olika sträckor: 15, 40 och
100 km. Tyvärr drabbades man av ett kraftigt
regnväder vilket skrämde bort många del-
tagare. Gustav Karlsson deltog för den 44:e
gången. För första gången deltog Björn Pe-
tersson känd Emmabodatrubadur som starter
och speaker. Stefan Alfredsson från Sutare-
måla svarade för underhållningen. Arrangö-
ren hade i år satt upp nya skyltar. Emmaboda
kommun backade upp arrangemanget.
TEXT OCH FOTO THOMAS BJURINGER
Äkta paret Peter och
Agneta Svensson gjorde
sin första start.
Skruvkändisen Börje Fransson
debuterade i Dacketrampen.
Startern och speakern Björn
Petersson.
Underhållaren Stefan Alfredsson.
Kommunalrådet Ann-Marie Fager-
ström deltog för första gången på
över trettio år.
Tävlingsledaren Harry Johansson.
Tommy Fagerström hade på sig
regnkläder.
Ny resurs är ett pro-
jekt som avser att
matcha utbildning
hos nyanlända med
behovet somfinns i
kommunens före-
tag.
Målsättningen är att den
kompetens som finns hos ny-
anlända ska tas tillvara i Em-
maboda och därför gör man
en kartläggning vilka kompe-
tenser som finns och sedan
matcha detta mot våra före-
tags behov. Första steget är
att skapa praktikplatser på
olika företag och målet är att
det ska sluta i en anställning.
Det är Tillväxtverket och Re-
gionförbundet tillsammans
med Emmaboda Kommun
som står bakom projektet
som startade i januari 2016.
I första etappen ska projek-
tet drivas i ett år och just nu
är 22 personer involverade.
Man hoppas att 30 personer
ska deltagit vid årets slut.
Aktiviteter som genomförts
är studiebesök på Linnéu-
niversitetet i Kalmar och ett
besök på besökscenter på
Xylem där 29 personer del-
tog. En heldagsutflykt till
Duvemåla, Algutsboda Hem-
bygdsförening och Dackes
Grotta har också genomförts
med 40 personer.
Framöver planeras ”Låna en
språkvän” där första träffen
blir på Emmaboda Bibliotek
och tanken är att kommunin-
vånare sammanförs med nå-
gon nyanländ där träning av
svenskan är målet. Ett annat
planerat projekt är en inspi-
rationsresa för företagare 1:a
december.
TEXT & BILD
VINCENT ENGSTRÖM
Madelene Karlsson, projektledare, Hane Alkhalaf deltagare i projektet
och Susanne Friberg, projektadministratör.
Hane Alkhalaf hade ett företag som arbetade med försäljning & service av brandsläckare i Syrien. Nu prakti-
serar han hos Räddningstjänsten.
Ny resurs - ett integrationsprogram
Fråga juristen
I denna spalt svarar den i Nybro och Emmaboda
verksamme advokaten Ingmar Johnson på läsar-
nas frågor. Skriv till:
”Juristen”, Nybro Advokatbyrå AB
Box 108, 382 22 Nybro
Visst får ni vara anonyma - både när ni skriver till
vår jurist och i vår spalt!
FRÅGA
Min f.d. sambo har både slagit och hotat mig. Det har hänt vid två tillfällen och efter det
sista tillfället fick jag nog. Jag lämnade honom och anmälde honom till polisen. Vi har ett
gemensamt barn och han har inte fått träffa barnet sedan dess.
Nu har jag fått besked att polisen lagt ner ärendet. Hur kan de göra det?
Han har tydligen nekat men varför skall hans ord gå före mitt ord?
Han säger nu att han skall stämma mig och att jag inte kommer få se mitt barn mer efter-
som jag anklagat honom för något han inte gjort. Kan det verkligen bli så?
Jag är orolig för vad som skall ske.
ADVOKAT BOBERG SVARAR
När det gäller det brott som Din sambo begått mot Dig så rör det sig om misshandel och
olaga hot. Om den här typen av händeler upprepar sig så att det är ett mönster av över-
grepp så ser man än allvarliga på brottet som då benämns som grov kvinnofridskränkning.
När det gäller brottmål är det ett krav att åklagaren kan visa bortom rimligt tvivel att det
begåtts ett brott. I ett fall där målsägandens ord står mot den misstänktes ord och det inte
finns någon annan bevisning så anses inte åklagaren ha nått upp till beviskravet.
Vid en närmare eftertanke är detta en självklar princip, eftersom det annars vore fritt fram
för den som, utan grund, vill sätta dit någon.
Jag förmodar därför att förundersökningen lagts ner därför att brott inte kunnat styrkas.
Det innebär inte att man inte trott på Dina uppgifter, det innebär bara att det enligt gällan-
de rätt inte är tillräckligt för en fällande dom, och då skall åklagaren inte heller föra ärendet
vidare.
När det gäller den andra frågan om Ert gemensamma barn är bevisläget ett annat. Där
skall det göras en riskbedömning om barnet kan ta skada av umgänge eller boende hos
Din f.d. sambo. Där krävs alltså inte fulla bevis. Det är dock viktigt att komma ihåg att ut-
gångspunkten är att ett barn har både rätt till och behov av en god kontakt med båda sina
föräldrar även om dessa är separerade. Riskbedömningen är sjävfallet också inriktad på
barnet och dess bästa.
Om Du anser att det finns en överhängande risk för att Ditt barn skulle ta skada av att
träffa sin pappa så är det Din plikt som vårdnadshavare att se till att Ditt barn inte skadas.
Det är dock mycket viktigt att man vid denna bedömning försöker se bortom den konflikt
som råder mellan Er.
Blir det tvist om detta kan man i ett första skede söka hjälp hos familjerätten och om
detta inte lyckas eller går att genomföra är det mitt råd att båda parter anlitar var
sin advokat eftersom det då med stor sannolikhet kommer bli domstolsak av tvisten.
Domstolen kommer i första hand verka för att det kan träffas överenskommelse
mellan parterna som är förenligt med barnets bästa. Går inte detta kommer domstolen
att besluta om vårdnad, boende och umgängesrätt utifrån vad de uppfattar är det
bästa för barnet.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...28
Powered by FlippingBook