Emmaboda Tidning 141008 - page 1

till Loida Samson Ragland Leg. optiker med linsbehörighet
Välkommen till jubileumsveckan. Exklusiva erbjudanden
när du köper en Toyota 13-19 oktober.
PASSA PÅ. SNART
FYLLER VI FEMTIOETT.
AURIS TOURING
SPORTS EDITION 50
Månadskostnad från
1.664
kr/mån
***
ORDINARIE PRIS FRÅN: 205.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 187.900 KR
KAMPANJRÄNTA
+ 1 års fri försäkring
*
3,95%
RABATT
P
Å
TAKBOX
Thule Motion 800
**
50%
BARAUNDER JUBILEUMSVECKAN - EXTRA LÅGMÅNADSKOSTNAD FÖR EXTRAUTRUSTADE EDITION 50.
AURIS
EDITION 50
VERSO
EDITION 50
AVENSIS
EDITION 50
RAV 4
EDITION 50
Månadskostnad från
Månadskostnad från
Månadskostnad från
Månadskostnad från
1.593
kr/mån
***
1.770
kr/mån
***
1.824
kr/mån
***
2.398
kr/mån
***
ORDINARIE PRIS FRÅN: 282.800 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 255.900 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 236.600 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 197.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 270.800 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 205.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 199.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 179.900 KR
*KAMPANJRÄNTA3,95%GÄLLERKREDITANSÖKNINGARNYBILOCHPRIVATPERSONERSOMTECKNARFÖRDELSLÅN,36MÅNADERMELLAN13-19OKT-14VIATOYOTAFINANCIALSERVICES.1ÅRSFRIFÖRSÄKRINGVIAFOLKSAM,GÄLLERNYPERSONBILMELLAN13-19OKT-14OCHENDASTIKOMBINA-
TIONMEDFÖRDELSLÅNOCHETTMINSTAFINANSIERATBELOPPPÅ50.000KR.**TAKBOX:VIDKÖPAVNYBIL13-19OKT-14(SEVILKAMODELLERPÅTOYOTA.SE.LOKALAAVVIKELSERKANFÖREKOMMA).***FINANSIERINGVIATOYOTAFINANCIALSERVICES,BASERATPÅFÖRDELSLÅN36MÅNADER,
30%KONTANT/INBYTE,45%RESTSKULDOCHKAMPANJRÄNTA3,95%(ORD.RÄNTA4,95%SEP14).UPPLÄGG-OCHAVIAVGIFTERTILLKOMMER.EFFRÄNTAVIDETTBILPRISPÅ100.000KRÄR5,46%.JUBILEUMSPRISERNAGÄLLERTOM31DEC-14OCHÄRREKCAPRISERFRÅNGENERALAGENT,LOKALA
AVVIKELSERKANFÖREKOMMA.KANINTEKOMBINERASMEDAVTALOCHÖVRIGARABATTER.BRÄNSLEFÖRBRUKNINGOCHCO2-UTSLÄPPVIDBLANDADKÖRNING:3,7-7,3L/100KMOCH85-176G/KM.BILARNAPÅBILDERNAKANVARAEXTRAUTRUSTADE.MEDRESERVATIONFÖREVPRISÄNDRINGAR,
AVVIKELSEROCHTRYCKFEL.
Kontrollerad
Bilverkstad
Niklassons Biltjänst B
Smedjegatan • Emmaboda • 0471-103 82 • Öppet: Mån-Fre 7.30-17.00, Lör 10.00-13.00
Kontrollerad
Plåtverkstad
I EMMABODA
Nya däck?
10%
rabatt
(gäller t.o.m. 31/10)
Boka tid för
hjulskifte!
* KAMPANJRÄNTA 3,95% GÄLLER KREDITANSÖKNINGAR
NYBIL OCH PRIVATPERSONER SOM TECKNAR FÖRDELS-
LÅN, 36 MÅNADER MELLAN 13-19 OKT -14 VIA TOYOTA
FINANCIAL SERVICES. 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING VIA
FOLKSAM, GÄLLER NY PERSONBIL MELLAN 13-19 OKT
-14 OCH ENDAST I KOMBINATION MED FÖRDELSLÅN
OCH ETT MINSTA FINANSIERAT BELOPP PÅ 50.000 KR.
** TAKBOX: VID KÖP AV NY BIL 13-19 OKT -14 (SE VILKA
MODELLER PÅ TOYOTA.SE. LOKALA AVVIKELSER KAN
FÖREKOMMA). ***FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL
SERVICES, BASERAT PÅ FÖRDELSLÅN 36 MÅNADER, 30 %
KONTANT/INBYTE,45%RESTSKULDOCHKAMPANJRÄNTA
3,95% (ORD. RÄNTA 4,95% SEP 14). UPPLÄGG- OCH
AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFF RÄNTA VID ETT BILPRIS
PÅ 100.000 KR ÄR 5,46%. JUBILEUMSPRISERNA GÄLLER
T O M 31 DEC -14 OCH ÄR REK CA PRISER FRÅN GENE-
RALAGENT, LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. KAN
INTE KOMBINERAS MED AVTAL OCH ÖVRIGA RABATTER.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLAN-
DAD KÖRNING: 3,7-7,3 L/100 KM OCH 85-176 G/KM. BI-
LARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. MED
RESERVATION FÖR EV PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH
TRYCKFEL.
Välkommen till jubileumsveckan. Exklusiva erbjudanden
när du köper en Toyota 13-19 oktober.
PAS A PÅ. SNART
FYL ER VI FEMTIOETT.
AURIS TOURING
SPORTS EDITION 50
Månadskostnad från
1.664
kr/mån
***
ORDINARIE PRIS FRÅN: 205.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 187.900 KR
KAMPANJRÄNTA
+ 1 års fri försäkring
*
3,95%
RABATT
P
Å
TAKBOX
Thule Motion 800
**
50%
BARAUNDER JUBILEUMSVECKAN - EXTRA LÅGMÅNADSKOSTNAD FÖR EXTRAUTRUSTADE EDITION 50.
AURIS
EDITION 50
VERSO
EDITION 50
AVENSIS
EDITION 50
RAV 4
EDITION 50
Månadskostnad från
Månadskostnad från
Månadskostnad från
Månadskostnad från
1.593
kr/mån
***
1.770
kr/mån
***
1.824
kr/mån
***
2.398
kr/mån
***
ORDINARIE PRIS FRÅN: 282.800 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 255.900 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 236.600 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 197.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 270.800 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 205.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 199.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 179.900 KR
*KAMPANJRÄNTA3,95%GÄLLERKREDITANSÖKNINGARNYBILOCHPRIVATPERSONERSOMTECKNARFÖRDELSLÅN,36MÅNADERMELLAN13-19OKT-14VIATOYOTAFINANCIALSERVICES.1ÅRSFRIFÖRSÄKRINGVIAFOLKSAM,GÄLLERNYPERSONBILMELLAN13-19OKT-14OCHENDASTIKOMBINA-
TIONMEDFÖRDELSLÅNOCHETTMINSTAFINANSIERATBELOPPPÅ50.000KR.**TAKBOX:VIDKÖPAVNYBIL13-19OKT-14(SEVILKAMODELLERPÅTOYOTA.SE.LOKALAAVVIKELSERKANFÖREKOMMA).***FINANSIERINGVIATOYOTAFINANCIALSERVICES,BASERATPÅFÖRDELSLÅN36MÅNADER,
30%KONTANT/INBYTE,45%RESTSKULDOCHKAMPANJRÄNTA3,95%(ORD.RÄNTA4,95%SEP14).UPPLÄGG-OCHAVIAVGIFTERTILLKOMMER.EFFRÄNTAVIDETTBILPRISPÅ100.000KRÄR5,46%.JUBILEUMSPRISERNAGÄLLERTOM31DEC-14OCHÄRREKCAPRISERFRÅNGENERALAGENT,LOKALA
AVVIKELSERKANFÖREKOMMA.KANINTEKOMBINERASMEDAVTALOCHÖVRIGARABATTER.BRÄNSLEFÖRBRUKNINGOCHCO2-UTSLÄPPVIDBLANDADKÖRNING:3,7-7,3L/100KMOCH85-176G/KM.BILARNAPÅBILDERNAKANVARAEXTRAUTRUSTADE.MEDRESERVATIONFÖREVPRISÄNDRINGAR,
AVVIKELSEROCHTRYCKFEL.
Välkommen till jubileumsveckan. Exklusiva erbjudanden
när du köper en Toyota 13-19 oktober.
PASS P . SNART
FYLLER VI FEMTIOETT.
AURIS TOURING
SPORTS EDITION 50
Månadskostnad från
1.664
kr/mån
***
ORDINARIE PRIS FRÅN: 205.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 187.900 KR
KAMPANJRÄNTA
+ 1 års fri försäkring
*
3,95
RABAT
P
Å
TAKBOX
Thule Motion 80
**
50%
BARAUNDER JUBILEUMSVECKAN - EXTRA LÅGMÅNADSKOSTNAD FÖR EXTRAUTRUSTADE DIT ON 50.
AURIS
EDITION 50
VERSO
EDITION 50
AVENSI
EDITION 50
RAV 4
EDITION 50
Månadskostnad från
Månadskostnad från
Månadskostnad från
Månadskostnad från
1.593
kr/mån
**
1.7 0
kr/mån
**
1.824
kr/mån
**
2.398
kr/mån
**
ORDINARIE PRIS FRÅN: 282. 00 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 255.900 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 236.600 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 197. 00 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 270.800 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 205.900 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 199. 00 KR
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 179.900 KR
*KAMP NJRÄNTA3,95%GÄLLERKREDITANSÖKNINGARNYBILOCHPRIVATPERSONERSOMTECKNARFÖ DELSLÅN,36MÅNADERM LLAN13-19OKT-14VIATOYOTAFINANCI LSERVICES.1ÅRSFRIFÖRSÄKRINGVIAFOLKSAM,GÄLLERNYPERSONBILME LAN13-19OKT-14OCHENDASTIKOMBINA-
TIONMEDFÖRDELSLÅNOCHETTMINSTAFIN NSIERATBELOPPPÅ50.00 KR.**TAKBOX:VIDKÖPAVNYBIL13-19OKT-14(SEVILKAMODELLERPÅTOYOTA.SE.LOKALA VVIKELSERKANFÖREKOMMA).***FINANSIERINGVIATOYOTAFINANCI LSERVICES,BA ERATPÅFÖRDELSLÅN36MÅNADER,
30%KONTA T/I BYTE,45%RESTSKULDOCHKAMP NJRÄNTA3,95%(ORD.RÄNTA4,95%SEP14).UPPLÄGG-OCHAVIAVGIFTERTILLKOMMER.EFFRÄNTAVIDETTBILPRIS Å100.000KRÄR5,46%.JUBILEUMSPRI E NAGÄLLERTOM31DEC-14OCHÄRREKCAPRISE FRÅNGE ERALAGENT,LOKALA
AVVIKELSERKANFÖREKOMMA.KANINTEKOMBINERASMEDAVTALOCHÖVRIGARABATTER.BRÄNSLEFÖRBRUKNINGOCHCO2-UTSLÄPPVIDBLAND DKÖRNING:3,7-7,3L/100KMOCH85-176G/KM.BILARNAPÅBILDERNAKANV RAEXTRAUTRUSTADE.MEDRESERVATIONFÖREVPRISÄNDRI GAR,
AVVIKELSEROCHTRYCKFEL.
Välkom en till jubileumsveckan. Exklusiva erbjudande
när du köper en Toy ta 13-19 oktober.
PAS A PÅ. SNART
FYL ER VI FEMTIOE
.
AURIS TOURING
SPORTS EDITION 50
Månadsko tnad från
1.664
kr/mån
***
ORDINARIE PRIS FRÅN: 205.9 0 KR
JUBILEUMSPRIS F ÅN: 187.900 KR
KAMPANJRÄNTA
+ 1 års fri örsäkring
*
3,95%
RABATT
P
Å
TAKBOX
Thule Moti n 800
**
50
BAR UNDER JUBILEUMSVECKAN - EXTRA LÅGM NADSKOSTNAD FÖR EXTRAUT US ADE EDITION 50.
AURIS
EDITION 50
VERSO
EDITION 50
AVENSIS
EDITION 50
RAV 4
EDITION 50
Månadsko tnad från
Månadsko tnad från
Månadsko tnad från
Månadsko tnad från
1.593
kr/mån
***
1.770
kr/mån
***
1.824
kr/mån
***
2.398
kr/mån
***
ORDINARIE PRIS FRÅN: 282.800 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 255.900 KR
ORDINARIE PRIS FRÅN: 236.600 KR
ORDINAR E PR S F ÅN: 197.900 KR
JUBILEUMSPRIS F ÅN: 270.80 KR
JUBILEUMSPRIS F ÅN: 205.9 0 KR
JUBILEUMSPRIS F ÅN: 199.900 KR
JUBILEUMSPRIS F ÅN: 179.900 KR
*KAMPANJRÄNTA3,95%GÄLLERKREDITANSÖKNI G RNYBILOCHPRIVATPERSONER
MTECKNARFÖRDELSLÅN,36M NADERMELLAN13-19OKT- 4VIATOYOT FINANCIALSERVICES.1ÅRSFRIFÖRSÄKRINGVIAFOLKSAM,GÄL ERNYP SONBILM LLA 13-19OKT- 4OCHENDASTIKOMBINA-
TIONMEDFÖRDELSLÅNOCHETTMINSTAF ANSIER TBELOPPPÅ50.000KR **TAKBOX:VIDKÖPAVNYBIL13-19OKT- 4(SEVILKAMODELLERPÅTOYOTA.SE.L KAL AVVIKELSERKANFÖREKOMMA).***FINANSIERINGVIATOYOT FINANCIALSERVICES,BASERATPÅFÖRDELSL N36M ADER,
30%KONTANT/INBYTE,45%R STSKULDOCHKAMPANJRÄNTA3,95%(ORD.RÄNTA4,95%SEP14).UPPLÄGG-OCHAVIAVGIFTERTILLKOMMER.EFFRÄNTAVIDETTB LPRISPÅ100.000KRÄR5,46%.JUBILEUMSPRISERNAGÄLLERTOM31D C-14OCHÄRREKCAPRISERFRÅNGENERALAGENT,LOKALA
AVVIKELSERKANFÖREKOMMA.KANINTEKOMBINERASM D VT LOCHÖ RIGARABATTER.BRÄNSL FÖRBRUKNINGOCHCO2-UTSLÄPPVIDBLAN ADKÖRNI G:3,7-7,3L/100KMOCH85-176G/KM.BILARNAPÅ
DERNAKANV R EXT UT USTADE.MEDRES RVATIONFÖ EVPRISÄNDR NGAR,
AVVIKELSEROCHT YCKFEL.
ERLING KARLSSON
Fastighetsförmedling Emmaboda
Tel. 0471-123 45 • Fax. 0471-120 00
AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET
med specialkompetens för jordbruks- och skogsfastigheter
ÅRG. 47 NR 13
8 OKTOBER 2014
10.200 EX
POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE
Catharina ordförande
i Älmtamåla
- sid 17 -
Liselott såg
”Älskade Elvis”
- sid 12 -
Osvald ”Lejon”
redan 1955
- sid 14 -
EMMABODA TIDNING
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook